Woordenlijst

Aggregate (Aggregatie) (=Aggregate functie) Een geaggregeerde functie is een berekening die wordt uitgevoerd op meerdere waarden in een bepaald tijdsinterval, waarbij een enkele waarde wordt teruggegeven. De waarden worden gecomprimeerd wanneer ze in een widget worden getoond. Elke afzonderlijke waarde weergeven zou een zeer onduidelijk en complex beeld opleveren waaruit moeilijk conclusies kunnen worden getrokken. Er is gewoonlijk meer belangstelling voor het kennen van hele cijfers en niet noodzakelijkerwijs voor de afzonderlijke details. Wanneer u inzoomt op de Widget tijdlijn, ziet u meer individuele datapunten (waarden).
Aggregate: AVG AVG toont u de Gemiddelde waarde in het tijdsinterval. Dit wordt meestal gebruikt om een breed beeld van een situatie te krijgen, of wanneer het belangrijk is om gemiddelden te kennen.
Aggregate: COUNT COUNT toont het aantal waarden dat in het tijdsinterval is verzonden. Het werkt zowel op numerieke waarden als op tekenreeksen (=tekst).
Aggregate: DIFF DIFF berekent het verschil tussen de eerste en de laatste waarde in het tijdsinterval. Deze functie is nuttig wanneer uw sensor totalen telt, en u de stijging of daling van uw waarden wilt weten.
Aggregate: FIRSTFIRST toont de eerste waarde die in het tijdsinterval is ontvangen.
Aggregate: LAST LAST toont u de laatste waarde die het in het tijdsinterval heeft ontvangen.
Aggregate: MAX MAX toont de grootste waarde die het in het tijdsinterval heeft ontvangen. Handig als je bijvoorbeeld iets met een bovengrens controleert.
Aggregate: MIN
MIN toont de kleinste waarde in het tijdsinterval. Handig als je iets controleert met een ondergrens bijvoorbeeld.
Aggregate: SUM
SUM berekent de som van alle waarden ontvangen in het tijdsinterval.
Alert (Waarschuwing)Een alert is een soort waarschuwing die u wordt toegestuurd wanneer een bepaalde gebeurtenis zich voordoet. Bijvoorbeeld: U ontvangt een e-mail wanneer de temperatuur op uw werkplek 25°C of hoger is, of een Slack-bericht wanneer uw auto een bepaald gebied verlaat.
Alert: Alert scripts (Waarschuwingsscripts) U kunt uw eigen JavaScript-scripts in onze editor schrijven en de gegevens van een of meer gateways als invoer gebruiken. Deze input wordt op dezelfde manier gepresenteerd als code in onze backend wordt behandeld. Dit maakt het mogelijk om complexe algoritmes te schrijven die op uw gegevens werken en beslissingen kunnen nemen op basis van langere perioden van gegevens, gecombineerde gegevens van meerdere gateways of eerdere scriptresultaten. Scripts worden op onze servers uitgevoerd.
De output van dit script wordt vervolgens door ons systeem verwerkt. Scripts kunnen de volgende reacties uitlokken:
Save data in memory (u kunt de resultaten van uw script in het geheugen opslaan om ze in latere iteraties van uw script te gebruiken) &
Input data (U kunt het resultaat van uw script weer in het systeem invoegen. Het systeem zal dit resultaat op dezelfde manier behandelen als input van een gateway) &
Fire alertwarning (Alle alerts die deel uitmaken van het waarschuwingssysteem kunnen ook worden geactiveerd door de uitvoering van een script) &
Send action to gateway (Het alert kan een actiedefinitie naar de gateway sturen om een actie uit te voeren).
Alert: Expression Alerts (Uitdrukkingswaarschuwingen) Ontvang een alert wanneer de gemeten waarde van uw sensor een vooraf ingesteld maximum overschrijdt of onder een vooraf ingesteld minimum daalt.
Alert: Geofence Alerts Ontvang een alert wanneer uw toestel of voorwerp een vooraf bepaald gebied verlaat of binnengaat.
Alert: No Data Alert (Geen gegevens waarschuwing)Ontvang een alert wanneer er geen gegevens worden verzonden, dit wijst meestal op een storing in uw toestel of gateway.
Alert: Positive hits Bij het aanmaken van een waarschuwing, kunt u kiezen na hoeveel positieve hits de waarschuwing moet afgaan. Als het iets is waarover u onmiddellijk moet worden gealarmeerd, kies dan 1. Als het iets is waarvoor u alleen gewaarschuwd moet worden als de situatie aanhoudt, dan kunt u een hoger aantal vereiste hits selecteren.
Alert from template
(Waarschuwing vanuit sjabloon)
Als u meerdere sensoren hebt die hetzelfde type metingen verrichten, kunt u een waarschuwingssjabloon maken. Dit zal het makkelijker maken om waarschuwingen in bulk in te stellen.
Company (Onderneming)Bij de registratie in het portaal wordt een bedrijf aangemaakt. Het is de virtuele weergave van het fysieke bedrijf waartoe u behoort.
Child-Company (Dochteronderneming) Een bedrijf dat kan worden bestuurd door gebruikers met het ‘Companymanagement’ recht, als mede door gebruikers van de dochtermaatschappij.
Computed measurement
(Berekende meting)
Een “computed measurement”, is een berekende waarde, dat wil zeggen dat u als gebruiker zelf in staat bent om automatische bewerkingen op binnenkomende data te doen en dan deze berekende waardes te tonen (bijvoorbeeld een omzetting van graaden Celcius naar graden Kelvin).
Current activity (Huidige activiteit)
De pagina Current activity toont de meest recente gegevens die door uw gateways naar uw portaal zijn gestuurd. U kunt via deze pagina niets wijzigen, aangezien u alleen een overzicht krijgt van de verzonden waarden.
Current gateway activity (Huidige gatewaygegevens)Bij het opzetten van een dashboard met Widgets, kunt u de functie ‘Current Gateway’ gebruiken, om te visualiseren hoe uw dashboard en widgets eruit zouden zien als ze gevoed zouden worden vanuit een andere gegevensbron.
Dashboard Een dashboard is een visualisatie van gegevens die afkomstig zijn van één of meerdere gateways en van de apparaten die op die gateways zijn aangesloten. Een dashboard is in feite een verzameling widgets, zoals bijvoorbeeld een grafiek. U kunt binnen een project meerdere dashboards aanmaken.
Datapoints (Gegevenspunten)Datapoints zijn de waarden die de sensor naar het portaal zendt. Na verloop van tijd worden deze waarden gecomprimeerd voor een duidelijk overzicht. De compressie van de datapunten wordt geregeld door de instelling ‘Max Datapunten’. Hoe hoger het maximum dat u instelt, hoe meer punten er op uw Widget getoond zullen worden en hoe minder ze gecomprimeerd zullen worden.
Datasource (Gegevensbron)
Het doel van een gegevensbron is alle technische informatie die nodig is om toegang te krijgen tot de gegevens, op één plaats samen te brengen. In het geval van het portaal is dat de door u geselecteerde Gateway, apparaattype of een van die met een slave pad.
Deepzoom DeepZoom maakt het mogelijk om zeer grote afbeeldingen te uploaden, en in te zoomen op delen met behoud van een duidelijk beeld en een laag dataverbruik. Het stelt gebruikers in staat rond te pannen en in te zoomen op een groot beeld met hoge resolutie of een grote verzameling beelden. Het verkort de tijd die nodig is voor het eerste laden door alleen het gebied te downloaden dat wordt bekeken of alleen in de resolutie waarin het wordt weergegeven. Deze afzonderlijke “regio’s” worden tiles genoemd.
Device type (Apparaattype)Device types zijn een vorm van sjablonen, gebaseerd op typen apparaten die veel voorkomen in het portaal.
DiagramEen diagram is een online representatie van een plattegrond of locatie. Upload een plattegrond of kaart naar het Calculus portaal en door middel van lagen kunt u verschillende objecten, sensoren of poorten toevoegen, met hun bijbehorende pictogram of afbeelding. Door op deze pictogrammen te klikken, worden de real-time meting en de waarde van de overeenkomstige sensor getoond. Op die manier krijgt u een volledig visueel overzicht van uw site.
Duplicate dashboardMaak een nieuw dashboard op basis van van één van uw andere dashboards.
Gateway (Poort)Een gateway is het hoofdapparaat waarop één of meer slaves of sensoren zijn aangesloten Het zorgt ervoor dat de gegevens allemaal naar dezelfde taal worden vertaald en de belangrijkste bewerking is het verzenden van de gegevens naar de cloud.
Geofence Een geofence is een virtuele geografische grens, gedefinieerd door GPS- of RFID-technologie, die software in staat te reageren wanneer een mobiel toestel een grens oversteekt. Als u gateways of sensoren hebt gekoppeld aan apparaten die een bepaalde perimeter niet mogen verlaten of betreden, is het raadzaam een geofence in te stellen op het portaal. U wordt gewaarschuwd wanneer het apparaat de perimeter verlaat of binnengaat. Geofence-functionaliteit is volledig instelbaar en zeer nauwkeurig.
Manual input
(Handmatige invoer)
Het is mogelijk om handmatig metingen en waarden toe te voegen in het Calculus portaal. U kunt ook volledige documenten uploaden. Deze gegevens kunnen worden geïntegreerd in dashboards, reports en current activity. Met andere woorden, handmatig ingevoerde gegevens worden op dezelfde manier behandeld als gegevens die van een gateway worden ontvangen.
Measurement (Meting) Een measurement is de waarde die uit een meting komt. Voorbeelden van metingen zijn: temperatuur, geluid, positie, actief vermogen, druk, vochtigheid enz.
Measurement path (Meetpad)Een meetpad is een manier waarop de gateway informatie verstuurt op een gestructureerde en begrijpelijke manier die onze Platform software kan begrijpen. Het is op de volgende manier opgebouwd: GATEWAY|SLAVE|SENSOR. In werkelijkheid zullen de paden er altijd ongeveer zo uitzien: {{AFGYS6GHT}}|modbus.rtu|vibration .
Project U kunt een project maken om gegevens te verzamelen en weer te geven die een verband met elkaar hebben. U kunt een project beschouwen als tijdelijk, of als een permanente voorziening waaraan u meerdere dashboards wilt toevoegen.
Project marker (projectmarkering)Project markers zijn kleurgecodeerde locatie markers van uw (in)actieve gateways en de bijbehorende apparaten op een Google map. De kleur van de markers geeft de status van de corresponderende gateway en/of sensor aan.
Report (Rapport) Een report (rapport) is een samenvatting van de gegevens die door uw bedrijf en haar assets zijn geüpload naar het portaal. U kunt wanneer u wilt een rapport opvragen, dan wordt deze data voor u omgezet naar een csv-bestand.
Sensor Een sensor meet wat er in zijn omgeving gebeurd, afhankelijk van de sensor kan dit C0₂, temperatuur, beweging, ezovoorts zijn. De sensor stuurt alle verzamelde gegevens door naar de gateway waar hij is aan toegewezen.
Slave Een Slave een toestel dat data stuurt naar de gateway, meestal sensoren, maar de term slave is iets ruimer dan enkel sensor. Een slave is niet altijd een deel van een meetpad.
String value (Tekstwaarde) Een string value is een benaming voor normale tekst.
User (Gebruiker) Een user is een gebruiker, elke gebruiker heeft een bepaalde set van gebruikersrechten.
Value (Waarde)Een “value” (waarde) is de gemeten data die de sensor naar de gateway stuurt. dit kan numeriek zijn, tekst of beide. Een waarde is het gegeven van een meting.
Weather template dashboard (Weersjabloon dashboard)Voeg een sjabloon toe van een weersdashboard, gegenereerd afhankelijk van uw locatie.
Widget Widgets zijn visuele voorstellingen van binnenkomende gegevens.
Widget: ActionButton (Actieknop)Indien het aan uw gateway gekoppelde apparaat ook invoer accepteert, kunt u een widget toevoegen die het mogelijk maakt een actiedefinitie naar de gateway te sturen om een actie uit te voeren. Aangezien dit een ingewikkelde widget is om te configureren, kunt u ons altijd contacteren via help@calculus.group zodat wij deze voor u kunnen opstellen.
Widget: Graph (Grafiek) Een graph is een grafische voorstelling van gegevens, waarbij “de gegevens worden weergegeven door symbolen, zoals staven in eenstaafdiagram, lijnen in een lijndiagram, of oppervlakten in een oppervlaktediagram.
Widget: Diagram Met een diagram widget kunt u één van uw diagrammen integreren in uw Dashboard voor een gemakkelijk overzicht.
Widget: DynamicTable (Dynamische tabel)DynamicTables worden gekenmerkt door een constante verandering of een verandering in activiteit en passen hun omvang aan wanneer nieuwe waarden worden toegevoegd. Selecteer gewoon de sensoren die u in de tabel wilt tonen, en hun waarden worden in de tabel gezet en bijgewerkt telkens als er nieuwe gegevens beschikbaar zijn.
Widget: Gauge De Gauge widget wordt gebruikt voor het meten van een waarde tegen een maximum waarde. Het bekendste voorbeeld daarvan is de snelheidsmeter in uw auto.
Widget: GoogleMap (kaart)De GoogleMap widget toont een kaart om de locaties van uw assets weer tegeven. Dit is zeer aan te raden wanneer u werkt met bewegende sensoren, maar kan ook gebruit worden om offline/defecte sensoren snel te traceren.
Widget: Heatmap (Hittekaart)Een Heatmap is een grafische voorstelling van gegevenswaarbij de afzonderlijke waarden in een matrix worden weergegeven als kleuren. Hoe kleiner een waarde, hoe lichter de kleur is.
Widget: LatestAlerts (Recentste waarschuwingen)De LatestAlerts widget toont de recentste waarschuwingen die uw Project’s gateways hebben verzonden en op welk tijdstip deze werden verzonden.
Widget: Pie (cirkeldiagram)Een Pie chart is een cirkelvormige grafiek die de relatieve bijdrage van verschillende categorieën aan een totaal weergeeft. Een wig van de cirkel vertegenwoordigt de bijdrage van elke categorie, gemeten in percentages ten opzichte van het totaal.
Widget: ProjectMarkers (projectmarkeringen)Met de projectMarker widget kunt u de status van de projectmarkers van uw Homepage in een dashboard opnemen. Zie: ProjectMarker.
Widget: Sankey
Een Sankey-diagram is een soort visualisatie van de stroom van bepaalde metingen en hun waarden naar andere. Het is bedoeld om de belangrijkste overdrachten of stromen binnen een systeem weer te geven en zo de bijdragen van de input tot het algemene systeem aan te tonen. Dit kan ook gebruikt worden om ineficiënties van het proces te signaleren, door aan te duiden waar er verlies is.
nWidget: SingleBlock (Enkele blok)Een enkele blok widget wordt meestal gebruikt voor metingen met één waarde. Zoals temperatuur, volt, co₂ of de datum.
Widget: Timeline (Tijdslijn) Een timeline widget toont gebeurtenissen in chronologische volgorde en met kleurcodering. Het is een perfecte manier om de situatieveranderingen in een sensor in de tijd te visualiseren.
Widget: Windrose (Windroos) Een windroos is een grafisch hulpmiddel om een overzicht te geven van de windsnelheid en -richting op een locatie.
Work item (Werkitem)Een Work item is een taak of issue die u kunt toewijzen aan uzelf of aan een specifieke gebruiker.

Was dit artikel nuttig?

Gerelateerde artikelen

Ondersteuning nodig?
Kunt u het antwoord dat u zoekt niet vinden? Geen nood we zijn er om te helpen!
Vraag om Hulp